Danmarks adresser

Session

Danmarks adresser

Abstract

Arbejdet med implementering af Adresseprogrammet under Grunddataprogrammet har været længe undervejs og er nu endelig ved at nå sin afslutning.

Kom og hør om det grundlag, der nu er skabt for Danmarks bedste adressesystem.

I oplægget vil der blive redegjort for arbejdet med den endelige klargøring af de enkelte registre og det store arbejde, der bl.a. i samarbejde mellem stat og kommuner har været gjort i forhold til forbedring af kvalitet, aktualitet og omfang af adresseprogrammets data. Der vil også blive fortalt om det juridiske grundlag for Danmarks Adresseregister – adresseloven. Alt sammen aktiviteter, der betyder, at registrene i starten af 2018 kan komme på Datafordeleren, og der kan blive sat gang i den kæmpe gevinstrealisering, der er forbundet med Adresseprogrammet og Grunddataprogrammet i det hele taget.

Endelig vil der blive fortalt om det arbejde, der nu er igangsat mhp. at få adresseprogrammets data i spil og derved medvirke til værdiskabelse i bl.a. den offentlige sektor.

Målgruppe

Anvendere og beslutningstagere i offentlige myndigheder og i den private sektor.

Yderligere uddybning af abstract

Arbejdet med implementering af Adresseprogrammet under Grunddataprogrammet har været længe undervejs og er nu endelig ved at nå sin afslutning. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har i den forbindelse haft en central rolle.

Med adresseprogrammet etableres der et grundlag for effektivt og konsekvent genbrug af grunddata om adresser, stednavne og administrative enheder med henblik på, at disse grunddata:

  • - Danner et fælles grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning
  • - Bidrager til konkurrencedygtighed, vækst og innovation hos virksomhederne
  • - Anvendes som entydig reference for politi-, ulykkes- og kriseberedskab

Når programmet er realiseret, forventes det, at det offentlige vil kunne hente meget betydelige gevinster hvert år, fordi der vil være færre fejl i adresserne, og fordi data kan stilles til rådighed for mange flere IT-systemer på en effektiv og sikker måde. Gevinsterne vil blandt andet vise sig ved, at en række kopiregistre og unødvendige arbejdsprocesser kan bortfalde.

Der har i det forgangne år været arbejdet særligt hårdt med at få de enkelte registre helt klar. Arbejdet har indebåret gennemførelse af et løft af kvalitet, aktualitet samt omfang af data i registrene. Men der har også været et betydeligt arbejde i forbindelse med afprøvning af registrenes samspil med øvrige registre. Samtidig er der skabt det juridiske grundlag for kerneregistret i adresseprogrammet – Danmarks Adresseregister – idet Danmark – og måske verden – har fået sin første adresselov nogensinde. Alt sammen betyder, at registrene i starten af 2018 kan komme på Datafordeleren, og der kan blive sat gang i den kæmpe gevinstrealisering, der er forbundet med Adresseprogrammet og Grunddataprogrammet i det hele taget.

Efter en kort introduktion til selve adresseprogrammet vil der i foredraget blive redegjort for det store arbejde, der har været forbundet med forberedelser til den endelige implementering af programmet samt resultaterne heraf. Forberedelser, der bl.a. er sket i tæt samarbejde mellem stat og kommuner. Der er tale om:

  • - Udviklingen af Danmarks Adresseregister
  • - Etableringen af nye adressedata
  • - Supplering af bestanden af adresser
  • - Udvidelse af datagrundlag for Danmarks Administrative Geografiske Inddelinger
  • - Nyt stednavneregister
  • - Kvalitetsløft af eksisterende adresser og adressers tilknytning til administrative inddelinger - datavask
  • - Udarbejdelse af adresseloven

Der vil i foredraget blive lagt særlig vægt på det kvalitets- og aktualitetsløft af data, som ovenstående aktiviteter har bidraget til.

Endelig vil der i foredraget blive sat fokus på det arbejde, der nu er igangsat mhp. at få adresseprogrammets data i spil og dermed virke til værdiskabelse i bl.a. den offentlige sektor.

Danmarks adresser
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering