Kortlægning af blødbundsområder i Kattegat

Session

På havet

Abstract

Som led i Havstrategidirektivet er der gennemført kortlægning af dybe områder i Kattegat med henblik på beskyttelse af sårbare arter. Kortlægning er gennemført ved kombination af geofysiske og biologiske metoder.

Det overordnede formål med kortlægningen var at fremskaffe basisinformation om havbundens karakter og den dertil knyttede biologi. Kortlægningen foregik inden for otte områder i Kattegat, der muligvis skulle beskyttes i medfør af EUs havstrategidirektiv. Der var særligt fokus på sårbare arter som eksempelvis koraller, krebsdyr, hestemuslinger og havsvampesamfund. Det er arter, som alle trives dårligt, hvis havbunden påvirkes fysisk ved fiskeri med bundslæbende redskaber, indvinding af råstoffer, eller hvor der klappes havbundsmaterialer.

Den samlede afrapportering af kortlægningsprojektet skal benyttes som en del af grundlaget for SVANAs langsigtede forvaltning i relation til Havstrategidirektivets krav om et sammenhængende og repræsentativt net af beskyttede havområder i den danske del af Kattegat. I foråret 2016 traf miljø- og fødevareministeren således beslutning om at beskytte seks områder i Kattegat mod væsentlige fysiske forstyrrelser. Beskyttelse af disse områder vil bidrage til at skabe områder, hvor samfund af sårbare arter kan leve uforstyrret og forventeligt vil medføre en forøget biodiversitet på den bløde bund.

Målgruppe

Deltagere, der arbejder med marin naturforvaltning, eller ansatte i styrelser og ministerier.

Yderligere uddybning af abstract

Vi foretog i 2015 en kortlægning af blødbundsområder i Kattegat for SVANA (Naturstyrelsen).

Det overordnede formål med kortlægningen var at fremskaffe basisinformation om havbundens karakter og den dertil knyttede biologi. Kortlægningen foregik inden for otte områder i Kattegat, der muligvis skulle beskyttes i medfør af EUs havstrategidirektiv. Der var særligt fokus på sårbare arter som eksempelvis korallerne (søfjer og søstrå), krebsdyrene (haploops), samt hestemuslinger og havsvampesamfund. Det er arter, som alle trives dårligt, hvis havbunden påvirkes fysisk, f.eks. ved fiskeri med bundslæbende redskaber, indvinding af råstoffer, eller hvor der klappes havbundsmaterialer.

Kortlægningen blev gennemført i 2015 med dataindsamling af ca. 1.500 linjekilometer med sidescansonar og singlebeam ekkolod. Disse geofysiske kortlægningsmetoder blev anvendt for at kunne lave en detaljeret kortlægning af sedimenttyper og dybdeforhold inden for de otte områder. Der blev desuden inddraget eksisterende kortlægningsdata, der er offentligt tilgængelige.

Efter den geofysiske kortlægning blev der gennemført visuelle verifikationer langs 156 verifikationspositioner med kortere eller længere transekter fordelt i de otte områder. De visuelle verifikationer blev gennemført vha. videooptagelser udført med ROV (fjernstyret undervandsfartøj) eller ”Fotopedo”.

Det samlede datagrundlag blev herefter benyttet til en klassificering af havbunden i substrattyper præsenteret i en række substrattypekort. Ligeledes blev der udarbejdet en dybdemodel for hvert undersøgelsesområde, som giver detaljerede oplysninger om dybdeforholdene.

Med henblik på verificering af flora- og faunasamfundet blev videooptagelserne fra de 156 verifikationspositioner gennemgået og alle arter identificeret og registreret. Samlet for alle otte områder er der optaget 17 timer og 40 minutter. Yderligere er de biologiske forhold, i relation til substrattyperne i de enkelte områder, også beskrevet, og naturtypekort er udarbejdet.

Den samlede afrapportering af kortlægningsprojektet skal benyttes som en del af grundlaget for SVANAs langsigtede forvaltning i relation til Havstrategidirektivets krav om et sammenhængende og repræsentativt net af beskyttede havområder i den danske del af Kattegat. I foråret 2016 traf miljø- og fødevareministeren således beslutning om at beskytte seks områder i Kattegat mod væsentlige fysiske forstyrrelser. Beskyttelse af disse områder vil bidrage til at skabe områder, hvor samfund af sårbare arter kan leve uforstyrret og forventeligt vil medføre en forøget biodiversitet på den bløde bund.

Som en del af undersøgelsesprogrammet blev der gennemført omfattende bundfaunaindsamling – varetaget af SVANA.

Kortlægning af blødbundsområder i Kattegat
Jan Nicolaisen
Orbicon