KLs arbejde med kommunale implementeringer af grunddata

Session

Gevinstrealisering

Abstract

Med udgangspunkt i KLs initiativ, Kommunal implementering af grunddata, vil vi i oplægget adressere nogle af de problemstillinger, som skal håndteres, når grunddata skal implementeres i en kommune med mange forskellige it-systemer. Det er disse it-systemer, som i større eller mindre grad skal omstilles til, via Datafordeleren, at hente data direkte i grunddataregistrene: CPR, CVR, Matrikel, BBR og DAR.

Oplægget fokuserer på indsatsområder, som skal have kommunernes opmærksomhed:

  • - Etablering af et grunddataoverblik for den enkelte kommune
  • - Analyse af gevinstpotentialet ved implementering af grunddata
  • - Prioritering og planlægning af de videre implementeringer

Desuden vil vi præsentere, hvordan KL understøtter kommunerne i dette arbejde. Med kommunal medvirken udarbejdes en drejebog med konkrete anvisninger og anbefalinger til forberedelse og implementering af nye grunddata.

Målgruppe

Mellemledere og medarbejdere, der er eller skal i gang med at forberede implementeringen af grunddata i en kommune eller anden større organisation.

Personer, der har behov for et overblik over de kommunale implementeringsopgaver og arbejdet med realisering af grunddatagevinster.

Yderligere uddybning af abstract

Kommunerne står over for en stor og omfattende opgave med implementering af grunddata. I erkendelse af implementeringsopgavens omfang og kompleksitet har KL igangsat programmet: Kommunal implementering af grunddata. Programmet har til formål at understøtte og bidrage til kommunernes arbejde med nye grunddata og realisering af tilhørende gevinster, som de nye og forbedrede grunddata giver mulighed for.

Kommunerne, som er blandt de største anvendere af grunddata, har i dag kun i begrænset omfang direkte adgang til grunddata i statslige registre. Det betyder, at kommunerne i dag må tilgå grunddata ad omveje f.eks. via kopidatabaser, hvor datastrukturen er forskellig fra grunddataregistrenes. Dette begrænser mulighederne for at it-understøtte på tværs af eksisterende forretningsgange og -processer.

Når grunddataregistrene er idriftsat på den fællesoffentlige Datafordeler, er forventningen, at kommunerne og andre dataanvendere både teknisk og ikke mindst forretningsmæssigt kan integrere mod en fælles grunddatainfrastruktur. Visionen er, at kommunerne ved brug af Datafordelerens hændelsesbeskeder kan arbejde "sømløst" i forlængelse af grunddataregistrenes arbejdsprocesser.

Der er både økonomiske og kvalitative gevinster ved at se kommunale forretningsprocesser i sammenhæng med de processer, som indgår i vedligeholdelse af grunddataregistrene. Vi vil i oplægget giver eksempler på forskellige grunddatagevinster.

Desværre tilflyder grunddatagevinsterne ikke de kommunale dataanvendere af sig selv. Det kræver en betydelig indsats af hver enkelt kommune at få grunddata implementeret. Foredraget vil orientere om, hvordan KL understøtter kommunerne i denne proces.

Der er grundlæggende tre indsatsområder, som kommunerne skal være opmærksomme på i forhold til at realisere grunddatagevinster:

  • - Omlægning og effektivisering af kommunale forretningsgange, hvori der indgår grunddata
  • - Tilpasning af kommunale it-systemer til at hente grunddata direkte i grunddataregistrene via Datafordeleren
  • - Udvikle organisationen til at være forberedt på kort sigt til at løfte implementeringsopgaverne og på langt sigt til at fungere i nye og tværgående sammenhænge med grunddata.

I oplægget vil vi præsentere, hvordan KL understøtter kommunerne i dette arbejde med følgende:

  • - Redskaber og metoder til brug for kommunernes arbejde med at implementere og gevinstrealisere grunddata
  • - En drejebog med anbefalinger og retningslinjer for implementeringsarbejdet samt andet informationsmateriale
KLs arbejde med kommunale implementeringer af grunddata
Peter Lindbo Larsen
KL