GPS-registrering af socialt udsatte borgere i Odense

Session

Databeskyttelse

Abstract

Overvågning er allestedsnærværende i en tid, hvor Smart Cities er på alles læber. Er overvågning godt eller skidt? Er George Orwells: ’Big brother is watching you’ stadig den eneste gyldige metafor for ’overvågningssamfundet’ eller skal det simpelthen ses som en nødvendighed for at få en udfordret klode til at fungere?

Med udgangspunkt i konkrete erfaringer fra et projekt, der afprøver GPS-registrering af socialt udsatte borgeres bevægelser og ophold i Odense by, vil præsentationen give bud på både, hvordan man kan forholde sig til privathed og hvordan borgere og myndigheder i den konkrete sammenhæng forholder sig til anvendelse af overvågning.

At det ikke giver meget mening at diskutere overvågning som et ’enten eller’, synes åbenbart. Nødvendigheden af en reflekteret og professionel tilgang til emnet er uundgåelig. Oplægget vil være et bidrag til sådan en debat.

Målgruppe

Kommunale og statslige planlæggere og dataadministratorer, samt fagfolk med interesse for menneskers bevægelser i byerne.

Yderligere uddybning af abstract

Er overvågning godt eller skidt? Er George Orwells 'Big brother is watching you’ stadig den eneste gyldige metafor for ’overvågningssamfundet’? Er overvågning noget, der opfattes som allestedsnærværende, og derfor noget, man ’har vænnet sig til’? Skal overvågning simpelthen ses som en nødvendighed for at få en udfordret og i stigende grad digitaliseret klode til at fungere (som i forbindelse med Smart Cities)? Er afgivelse af personlige informationer en acceptabel betaling for at få adgang til gratis, digitale ressourcer? Eller er overvågning slet og ret en nødvendighed, der skal sikre os mod overgreb fra vores medmennesker.

Som en del af sin planlægning ønsker Odense Kommune at fremme inklusion af socialt udsatte borgere i byens rum og liv. Som bidrag til opbygningen af evidensgrundlaget for planlægningen, blev det besluttet at afprøve GPS-registrering af de socialt udsatte borgeres bevægelser og ophold i byen. En række borgere deltog frivilligt i projektet og lod sig track’e i perioder af op til en uges varighed. Registreringen startede i 2014, med to årlige måleperioder, og er blevet videreført frem til foråret 2017.

For at sløre eller helt undgå muligheden for identifikation af enkelte GPS-enheder, blev der foretaget en række analytiske/kartografiske operationer:

  1. Opholdsstederne – der for hvert sted består af mindst fem bagvedliggende punkter - blev opdelt i steder, der sandsynligvis var ’hjemme’ henholdsvis ’i byen’. Hjemme-ophold blev filtreret fra i den videre databehandling.
  2. Opholdsstederne bliver ikke vist enkeltvis, men visualiseres som kontinuert farvede flader (kernel densities), der kvalitativt udtrykker antallet af bagvedliggende opholdssteder.
  3. Bevægelser/ruter blev delt op i transportformer og påfølgende visualiseret som farvede flader, frem for enkeltture.

I forbindelse med projektet blev der desuden udviklet en ’protokol’ for at sikre, at ingen personhenførebare eller på anden måde følsomme data, kom uvedkommende i hænde. Protokollen beskriver tre niveauer for dataadgang / -offentliggørelse:

  1. ’Rå’ GPS-data med henvisning til den enkelte borger. Kun medarbejdere ved det ’hellested’, der stod for udleveringen af GPS-enhederne, har denne viden
  2. GPS-data, uden personhenvisning, som kun enkelte, navngivne personer ved kommunens forvaltning og Københavns Universitet har adgang til
  3. Data til offentliggørelse, der kun omfatter aggregerede data, hvoraf den enkelte borger ikke fremgår

I forbindelse med projektet blev der afholdt en serie workshops med involverede, socialt udsatte borgere, interesseorganisation og den kommunale forvaltning. Et vigtigt emne for workshoppene var holdninger til at blive overvåget på den ene side, og det at anvende overvågningsdata i planlægning og forvaltning på den anden. Desuden var tolkning, kvalitetssikring og komplettering af de opnåede resultater central.

Resultater fra workshoppene, samt projektets øvrige metoder og resultater vil blev gennemgået i præsentationen.

GPS-registrering af socialt udsatte borgere i Odense
Københavns Universitet