Satellitdataanalyse

Session

Fra rummet

Abstract

Regeringen lancerede i juni 2016 den første nationale strategi for rummet, som danner afsæt for bl.a. at udnytte potentialerne i rumtjenester og downstream-data. Potentialerne skal udnyttes for virksomheder, offentlige myndigheder og forskere til at udvikle nye produkter og drive vækst, effektivisere forvaltningen og til at skaffe ny forskningsmæssig viden.

På den baggrund gennemfører Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet en analyse med kortlægning og behovsanalyse af eksisterende og potentielle nye anvendelser af satellitdata, samt analyse af forudsætninger og gevinster ved etablering af en tværoffentlig datainfrastruktur.

Jeg vil præsentere arbejdet med analysen, herunder resultater fra en gennemført kortlægning hos eksisterende og potentielle brugere af satellitdata.

Målgruppe

Deltagere, der interesserer sig for de nye datakilder fra Copernicus-programmet.

Yderligere uddybning af abstract

Regeringen lancerede i juni 2016 den første nationale strategi for rummet, som danner afsæt for bl.a. at udnytte potentialerne i rumtjenester og downstream-data. Potentialerne skal udnyttes for virksomheder, offentlige myndigheder og forskere til at udvikle nye produkter og drive vækst, effektivisere forvaltningen og til at skaffe ny forskningsmæssig viden.

For at udnytte potentialerne i downstream-data er det vigtigt, at datainfrastrukturen kan understøtte adgangen og anvendelsen af disse data. For at bistå dette indgår det i strategien, at der gennemføres en analyse med kortlægning og behovsanalyse af eksisterende og potentielle nye anvendelser af satellitdata. Endvidere ser analysen på forudsætninger og gevinster ved etablering af en datainfrastruktur til bearbejdning og tilgængeliggørelse, herunder en hensigtsmæssig snitflade mellem en tværoffentlig datainfrastruktur og sektorspecifikke datainfrastrukturer, der understøtter, at samfundsmæssige og erhvervsmæssige potentialer kan realiseres.

Analysen vil også se på evt. behov for udvikling af nye tjenester og værktøjer. Analysen vil reflektere udviklingen i andre landes arbejde med at etablere datainfrastrukturer for satellitdata for at forbedre adgangen til brug af satellitdata, og herunder også de fælleseuropæiske udviklingsplaner. Endvidere vil tekniske aspekter af løsninger blive berørt. Der gennemføres i forbindelse med analysen en spørgeskemaundersøgelse blandt nuværende og potentielle brugere i Danmark om deres anvendelse af og behov for adgang til satellitdata, og resultaterne herfra vil blive præsenteret.

Jeg vil præsentere arbejdet med analysen, herunder resultater fra en gennemført kortlægning hos eksisterende og potentielle brugere af satellitdata.

Præsentationen kan have interesse for en bred kreds af nuværende og kommende anvendere af satellitdata, og præsentationen henvender sig såvel til brugere som specialister inden for satellit-området, da det vil give viden om rammerne for evt. fremtidige tiltag på området.

Satellitdataanalyse
Thomas Kjellberg Christensen
Danmarks Meteorologiske Institut