Effektiv og sammenhængende forsyning - analysens resultater

Session

Forsyning

Abstract

En effektiv og mere sammenhængende forsyning er en vigtig dagsorden for Regeringen. I Forsyningsstrategien fra efteråret 2016 indgår digitalisering som et indsatsområde, der skal bidrage til en fælles retning for data og digitalisering på tværs af forsyningssektoren.

I forlængelse af Forsyningsstrategien er der igangsat en analyse, der skal se på, hvordan data og digitalisering kan understøtte en mere effektiv regulering og et mere transparent tilsyn. For sektoren undersøges, hvorledes bedre og mere sammenhængende data kan forbedre grundlaget for beslutninger om investering, vedligeholdelse og drift. Analysen skal også se på, hvordan mere ensartet data kan muliggøre bedre dataudveksling mellem forsyningsvirksomheder og myndigheder med henblik på lempelse af de administrative byrder.

Analysen skal pege på barrierer og potentialer, og den forventes at udgøre et vigtigt beslutningsgrundlag.

Målgruppe

Deltagere med forsyningsbaggrund eller -interesse.

Yderligere uddybning af abstract

En effektiv og mere sammenhængende forsyning er en vigtig dagsorden for Regeringen. Digitalisering ses som et indsatsområde, der skal bidrage til en fælles retning for data og digitalisering på tværs af forsyningssektoren.

I efteråret 2016 kom Regeringen med en ny forsyningsstrategi, der sætter rammerne for den fremtidige regulering af sektoren. Som led i strategien er der igangsat et arbejde, der skal se på, hvordan data og digitalisering kan understøtte strategiens målsætning om en effektiv forsyningssektor.

Der er i løbet af foråret og sommeren gennemført en analyse af Deloitte, der ser på forsyningssektorens brug af data, og hvordan data bruges af myndigheder og tilsyn som led i den økonomiske regulering. Analysens resultater giver vigtige input til det videre arbejde med data og digitalisering. Analysen peger bl.a. på barrierer og muligheder for bedre datadeling på tværs af forsyningsarter, forsyningsselskaber og myndigheder.

Jeg vil i dette oplæg komme ind på, hvordan SDFE allerede arbejder med forsyningsrelevante data, og hvordan vi fremadrettet ser, at data og digitalisering kan skabe nye muligheder og merværdi i forsyningssektoren.

Mange forsyningsselskaber arbejder allerede aktivt med brugen og udstillingen af data. Dette kan eksempelvis være med henblik på at kunne imødekomme regulatoriske krav til indberetning af nøgletal, eller til at forbedre og effektivisere deres forretning. Blandt myndighederne er der et stigende fokus på, hvordan data i større grad kan understøtte eksempelvis automatiseret sagsbehandling, bedre planlægning og en mere hensigtsmæssig regulering.

 

 

Effektiv og sammenhængende forsyning - analysens resultater
Jens Brandt Sørensen
Styrelsen for dataforsyning og effektivisering