Kvalitetsløft af GeoDanmark-data i forbindelse med ny ejendomsvurdering

Session

Fremtidens ejendomsvurdering

Abstract

GeoDanmark-data anvendes i dag i mange sammenhænge i kommunerne, i staten og i det private erhvervsliv. Fremadrettet forventes de også anvendt i Skatteministeriets nye datadrevne model for ejendomsvurderinger. Det stiller krav til kvaliteten af data.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har derfor arbejdet med at løfte kvaliteten af 11 GeoDanmark-temaer. Vi har haft fokus på, hvordan vi mest effektivt får den højeste kvalitet i data. Kvalitetsløftet omfatter fuldstændighed, ensartethed, nøjagtighed og aktualitet. Temaerne omfatter fx veje, vandløb og vindmøller.

Oplægget giver et indblik i udvalgte analyser og fremgangsmåder, der er anvendt i forbindelse med kvalitetsløftet af GeoDanmarks datasæt. Oplægget vil komme ind på konkrete tekniske metoder, mulighederne i tværgående samarbejde mellem myndigheder, samt fremgangsmåder for opretholdelse af et højt datakvalitetsniveau.

Målgruppe

Kommuner, regioner, statslige institutioner, anvendere af GeoDanmark-data, samt IT-udviklere.

Yderligere uddybning af abstract

GeoDanmark-data anvendes i dag i mange sammenhænge i kommunerne, i staten og i det private erhvervsliv. Fremadrettet forventes GeoDanmark-data også anvendt i Skatteministeriets nye datadrevne model for ejendomsvurderinger. Her vil beregninger på GeoDanmark-data kunne bidrage til forklaringen af boligens værdi i forhold til dens placering. Det stiller krav til kvaliteten af data.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har derfor det sidste års tid arbejdet med at løfte kvaliteten af 11 temaer i GeoDanmark-data. Fokus har været på, hvordan vi mest effektivt får den højest mulige kvalitet i data. Temaerne er udvalgt, fordi de sandsynligvis vil kunne indgå i grundlaget for de nye ejendomsvurderinger. Temaerne omfatter: bygning, vej, vandløb, sø, skov, vindmølle, højspænding, jernbane, togstation, havn og kyst.

De 11 temaer er blevet kvalitetsløftet på fuldstændighed, ensartethed, nøjagtighed og aktualitet. Det er bl.a. sket ved at anvende avancerede metoder inden for modellering, udvikling af GIS-analyser og ved at sammenstille eksisterende GeoDanmark-vektordata med data fra andre datakilder. Nogle af de spørgsmål, vi har arbejdet med i processen, har kredset om: Hvordan sikrer vi bedst en fuldstændig gennemgang af temaerne? Hvordan kan samarbejde med andre myndigheder bidrage til en højere og mere aktuel datakvalitet? Hvilke metoder kan med fordel gentages? Og hvor er der brug for nytænkning i forhold til fremtidig ajourføring?

Kvalitetsløftet har f.eks. omfattet veje, vindmøller og vandløb:

  • Vejklasserne er blevet gennemgået for at skabe ensartethed i klassifikationen af landets veje på tværs af kommunegrænserne. Alle landets kommuner har været med i processen med at gennemgå et udkast for vejklasserne, som blev udarbejdet ved hjælp af avancerede analyser og sammenstilling af data.
  • For vindmølle-temaet har arbejdet bl.a. bestået i at sikre, at alle større danske vindmøller er identificeret og korrekt placeret. Dette har involveret samarbejde med øvrige dataleverandører og udarbejdelse af kobling mellem datasæt.
  • For vandløbstemaet er der arbejdet med at tilknytte korrekt vandløbsbredde. Til det er der blevet udviklet en model, der benytter en transektmetode på Danmarks Højdemodel. Modellen placerer transekter ortogonalt på registrerede GeoDanmark-vandløb, hvorefter koter analyseres, og bredden kan beregnes som gennemsnit for hvert objekt.

Oplægget på Kortdage vil give en præsentation af udvalgte analyser og fremgangsmåder, der er anvendt i forbindelse med kvalitetsløftet af GeoDanmarks datasæt. Oplægget vil bl.a. komme ind på konkrete tekniske metoder, mulighederne ved tværgående samarbejde mellem dataleverandører samt fremgangsmåder til opretholdelse af et højt datakvalitetsniveau.

Kvalitetsløft af GeoDanmark-data i forbindelse med ny ejendomsvurdering
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering