Danmarks Højdemodel - Nye data skaber mulighed for effektiv klimabeskyttelse

Session

Klima

Abstract

Danmarks Højdemodel (DHM) er under konstant udvikling. Der tilføjes nye produkter som fx de hydrologiske højdemodeller, der indarbejdes nye opdaterede data og der implementeres de mest effektive produktionsmetoder.

Oplægget vil give et indblik i, hvordan vi sikrer, at højdemodellen nu og i fremtiden understøtter komplekse løsninger, der skaber mulighed for effektiv klimabeskyttelse.

Vores nye open-source værktøj, "Malstrøm", præsenteres, og der orienteres om igangværende undersøgelser under den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategis Initiativ 6.1, ”Fælles data om terræn, klima og vand”, samt om anvendelsen af DHM og hydrologiske data for at tilvejebringe bedre og mere aktuelle data til klimatilpasning.

Målgruppe

Beslutningstagere, GIS-specialister og vandløbsmedarbejdere i den offentlige forvaltning. Derudover virksomheder, der tilbyder rådgivning eller GIS-tjenester om klimatilpasning til den offentlige sektor og borgere.

Yderligere uddybning af abstract

I maj 2017 blev der lanceret nye hydrologiske højdemodeller i 0,4 m grid for hele landet. De kom til verden ved hjælp af et vellykket fællesoffentligt samarbejde, hvor staten, kommuner og regioner bidrog med deres viden og arbejdskraft. Der blev derudover etableret let anvendelige og frit tilgængelige webapplikationer til MiljøGIS og Klimatilpasningsportalen. Disse webapplikationer viser, hvor regnvand og havvand vil fordele sig i by og landskab i forbindelse med stormflod og ekstremregnssituationer.

Beregningerne af ”DHM/Bluespot Ekstremregn” og ”DHM/Havvand på Land” antager, at terrænet er uigennemtrængeligt for vand, og at kloakkerne er ude af funktion. Det er værktøjer, som benytter sig af de nye data, og som er blevet taget godt imod af brugerne.

Der er fart på byggeriet, klimasikring er højt på dagsordenen, og voldsomme vejrhændelser ændrer det naturlige landskab løbende. Disse ændringer påvirker, hvordan overfladevand bevæger sig i terrænet. Hvis højdemodellen skal indgå som en vigtig komponent i klimatilpasning må modellerne opdateres i takt med landskabets udvikling og samfundets behov.

En af de store udfordringer ved at holde højdemodellens hydrologiske produkter tidssvarende er, at selv små ændringer i det tilgrundliggende datasæt kan have store konsekvenser for slutprodukterne. For at kunne accelerere processen med opdatering af de hydrologiske højdemodeller har vi fået udviklet et open-source værktøj, "Malstrøm", som muliggør fleksibel produktion og vedligeholdelse af de hydrologiske produkter. Værktøjet egner sig både til store landsdækkende beregninger af vandets strømning på terræn, men kan også anvendes på mindre lokale områder, hvor der er behov for detaljeret viden om overfladevands bevægelse i terrænet, fx i forbindelse med planlægning af nyt byggeri.

I fremtiden er det planen, at opdateringsfrekvensen på højdemodellen skal øges. Derudover foretages der i regi af den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategis Initiativ 6.1, ”Fælles data om Terræn, Klima og Vand”, undersøgelser om, hvorvidt de hydrologiske højdemodeller kan kombineres med hydrologiske modelberegninger af terrænnært grundvand og vandstand i vandløb for at levere bedre og mere aktuelle kort til screening af oversvømmelser.

Danmarks Højdemodel - Nye data skaber mulighed for effektiv klimabeskyttelse
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering