Tværoffentligt samarbejde om terræn-, klima- og vanddata

Session

Grunddata

Abstract

Oplægget omhandler, hvordan tværoffentlige datasamarbejder kan bidrage til at løse store samfundsudfordringer. Projektet forløber på et komplekst forvaltningsområde præget af mange dataejere, data og infrastruktur.

Målgruppe

Beslutningstagere i den offentlige forvaltning og brugere af klimadata i stat, regioner og kommuner.

Yderligere uddybning af abstract

Samfundet vil oftere skulle håndtere større vandmasser i forbindelse med ekstreme vejrhændelser. Det påvirker mange forvaltningsopgaver og vil kræve store investeringer. Vand respekterer ikke administrative grænser eller organisatoriske ressorts, hvilket gør behovet for koordination på tværs af den offentlige sektor åbenbart.

Der er behov for de rigtige data, den rette datainfrastruktur og værktøj til at planlægge en sammenhængende, tværgående, strategisk indsats på klimaområdet. Stormen Urd i dec. 2016 har yderligere understreget behovet for, at der fællesoffentligt arbejdes koordineret og strategisk med at tilvejebringe et datagrundlag på tværs af det offentlige, så der omkostningseffektivt kan tages hånd om de udfordringer, de øgede vandmængder udgør. Det gælder både i forhold til at kunne håndtere vandet i akutte beredskabssituationer, og at have den nødvendige viden i form af solide data til, at der kan træffes de rigtige og omkostningseffektive beslutninger om de betydelige investeringer i nye kloakker, klimasikringsløsninger, osv., der vil være nødvendige fremadrettet.

Det offentlige har derfor en vigtig opgave i at sikre et godt fælles datagrundlag og den nødvendige datainfrastruktur. Denne skal kunne understøtte beredskab og øvrige myndigheders adgang til viden om præcis og rettidig varsling, der kan anvendes til hurtig planlægning og koordinering ved ekstremt vejr. Datainfrastrukturen skal også sikre rammerne for god og omkostningseffektiv klimatilpasning og -planlægning, der tager højde for udviklingen i vejret over tid.

På den baggrund er der i regi af Digitaliseringsstrategien igangsat et initiativ, som skal sørge for, at data og datainfrastruktur om det hydrologiske kredsløb understøtter en effektiv offentlig opgaveløsning på tværs af alle forvaltningsgrene bedst muligt. Der skal etableres et solidt grundlag for de betydelige investeringer på området. Geodata spiller en væsentlig rolle i arbejdet bl.a. med Danmarks Højdemodel. Grunddatapakkens Initiativ 6.1. om fælles data om terræn, klima og vand er fællesoffentligt med deltagelse fra staten, regioner og kommuner. Dvs. de største dataejere og de væsentligste brugere er involverede, og initiativet løber frem til 2020. Arbejdet koordineres af SDFE og er forankret i en styregruppe med repræsentanter fra KL, Danske Regioner, MFVM og EFKM.

Oplægget vil give viden om, hvordan man med fordel kan arbejde tværoffentligt og strategisk med data, datainfrastruktur og datamodeller med henblik på løsning af vigtige samfundsudfordringer, her eksemplificeret ved klimaområdet. Konkret vil oplægget give viden om:

  • Den store samfundsudfordring, som klimaændringerne påfører det danske samfund
  • Hvilke dataejere, data og infrastruktur, der eksisterer i dag med fokus på geodata
  • Hvilke udfordringer et fragmenteret aktør- og datalandskab giver, og behovet for en fællesoffentlig, strategisk tilgang
  • Arbejdet der er igangsat i forbindelse med Initiativ 6.1 med fokus på geodata
  • Fremtidige perspektiver i dette arbejde
  • Læring fra initiativet i forhold til potentialet i tværoffentlige samarbejder om data på andre samfundsområder
Tværoffentligt samarbejde om terræn-, klima- og vanddata
Thomas Ilum Damsgaard
Styrelsen for Datforsyning og Effektivisering