Brugen af ejendomsdata – i dag, i morgen og i fremtiden?

Session

Ejendomsdata

Abstract

”Gode grunddata til alle” betegnes, i forhold til den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi, som kilden til vækst og effektivisering af det danske samfund. De igangværende aktiviteter vedrørende omlægning af de ejendomsrelaterede ejendomsdata, jf. Grunddataprogrammets delprogram 1, er under implementering. Forventningerne hertil er store inden for såvel den offentlige sektor som hos private aktører.

De tekniske forhold vedrørende omlægning af ejendomsrelaterede datasamlinger er iværksat. Dette alene sikrer ikke en forsat effektiv vedligeholdelse af datasamlingerne, hvorfor fokus må rettes mod opstilling af processer og procedurer, tilvejebringelse af formaliserede regelsæt og lovgivningen for at hente de forventede effektiviseringsgevinster.

Centralt i forhold til vedligeholdelse af de digitale ejendomsdata er ejendomsdannelsesprocessen. Denne proces omfatter såvel omlægning af jord mellem ejendomme, opdeling af ejendomme i ejerlejligheder, registrering og stedfæstelse af bygninger på fremmed grund og stedfæstelse af bygninger og tekniske anlæg på søterritoriet.

Med udgangspunkt heri præsenteres og vurderes de udfordringer, som aktørerne i ejendomsdannelsesprocessen får i de kommende digitale systemer, der skal understøtte en fortsat vedligeholdelse af de digitale ejendomsdata.

En vellykket implementering af et nyt ejendomsregistersystem i Danmark knytter sig ikke udelukkende til valg af den seneste teknik, men at de aktører, der er involverede i ejendomsdannelsesprocessen, skal overveje, hvorledes processerne organiseres, og have den relevante viden for at opnå de forventede nytteværdier – de nytteværdier, som er fastlagt af det politiske niveau.

Implementering af nye ejendomsdannelsesprocesser forudsætter derfor, at de implicerede aktører er indstillede på forandringer. Forandringer, som er vigtige for at kunne realisere de politiske forventninger om ”vækst og effektivisering”.

Målgruppe

Medarbejdere, der i såvel privat som offentligt regi arbejder med indsamling, bearbejdning og distribution af ejendomsrelaterede oplysninger.

Yderligere uddybning af abstract

I præsentationen ser vi nærmere på brugen af ejendomsdata i dag, i morgen og i fremtiden og eksemplificerer ved ejendomsdannelsesprocessen.

”Gode grunddata til alle” betegnes, i forhold til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, som kilden til vækst og effektivisering af det danske samfund. De igangværende aktiviteter vedrørende omlægning af de ejendomsrelaterede ejendomsdata, jf. Grunddataprogrammets delprogram 1, er under implementering. Forventningerne hertil er store inden for såvel den offentlige sektor som hos private aktører.

De tekniske forhold vedrørende omlægning af ejendomsrelaterede datasamlinger er iværksat. Dette alene sikrer ikke en forsat effektiv vedligeholdelse af datasamlingerne, hvorfor fokus må rettes mod opstilling af processer og procedurer, tilvejebringelse af formaliserede regelsæt og lovgivningen for at hente de forventede effektiviseringsgevinster.

Centralt i forhold til vedligeholdelse af de digitale ejendomsdata er ejendomsdannelsesprocessen.

Med udgangspunkt heri præsenteres og vurderes de udfordringer, som aktørerne i ejendomsdannelsesprocessen får i de kommende digitale systemer, der skal understøtte en fortsat vedligeholdelse af de digitale ejendomsdata. Fokus i præsentationen rettes mod:

- organisering af data i forhold til ejendomsdannelsesprocessen

- kommunikation og udveksling af data mellem implicerede parter i processen, dvs. landinspektører, kommunerne, Geodatastyrelsen og andre relevante myndigheder

- overvejelser i forhold til nytænkning af processerne, med udgangspunkt i digital sagsbehandling

- krav til nyt regelsæt ved ejendomsdannelse

- den forventede nytteværdi hos de implicerede aktører

De implicerede parter i ejendomsdannelsesprocessen må alle i de kommende år indstille sig på forandringer. Der kommer nye systemer, produkter og processer. Det er forandringer, som det er vigtigt at være fokuseret på, såfremt ”vækst og effektivisering” skal kunne realiseres.

Brugen af ejendomsdata – i dag, i morgen og i fremtiden?
Bent Hulegaard Jensen
Aalborg Universitet / Geopartner