Det offentlige kartgrunnlaget - Norges nye satsing på temadata

Session

Grunddata

Abstract

I Norge har man de siste årene kommet i gang med en satsing som skal øke bevisstheten om bruk av geografiske data i planlegging og byggesaksbehandling i kommunene, slik at geografisk informasjon brukes for å sikre korrekte avgjørelser, likebehandling av innbyggere og effektive offentlige prosesser. Dette innebærer, at kommunene skal “velge” datasett, de ønsker å legge til grunn for sitt arbeid, og få et bevisst forhold til disse.

Dataeiere får et år på seg til å produsere god dokumentasjon og tjenester for brukerene, og distribuere disse via den norske geoportalen Geonorge. Dette kalles “Det offentlige kartgrunnlaget” (DOK) og er et betydelig løft, særlig for de tematiske geodataene.

Målgruppe

De, som lager geodatapolitikk, kommunalt ansatte og dataeiere/dataprodusenter.

Yderligere uddybning af abstract

Norge har de siste tiårene etablert systemer og avtaler, som sikrer kvalitet, dokumentasjon og tjenester for basis geodata, ortofoto og høydedata. Dessverre har det ikke vært noe tilsvarende for tematiske geodata. Dette er i ferd med å endre seg ved innføringen av Det offentlige kartgrunnlaget (DOK).

Tematiske geodata har i stor grad manglet dokumentasjon i Norge. Dataene er av variabel kvalitet, og mange data har blitt produsert helt uten produktspesifikasjon, typisk innsamlet med varierende kvalitet og forskjellig teknologi over flere tiår. Mange av disse dataene manglet også god og tilgjengelig metadata og kartografiske tegneregler, som var enkelt tilgjengelig for brukeren, tegneregler. Ofte var dataene bare tilgjengelig for nedlasting som enkeltfiler, på den enkelte etats nettside.

145 datasett produsert av offentlige etater i Norge er valgt ut til å inngå i DOK. Dette er datasett, som ansees å være av særlig relevans for kommunenes arbeidsoppgaver innenfor arealplanlegging og byggesaksbehandlig. Både basis geodata og viktige tematiske geodata som for eksempel flomdata, fjell-, stein og snøskreddata inngår på denne listen. Gjennom DOK stilles det krav til, at dataeiere skal lage gode metadata,produktark, produktpesifikasjon med UML-modell, kartografiske tegneregler, og at dataene skal være tilgjengelige i den norske geoportalen Geonorge i de mest brukte filformatene og som WMS, WFS og i AtomFeed.

Databrukere i kommunene skal gjennomgå listen på 145 datasett og få et bevisst forhold til hva, hvert enkelt datasett kan brukes til, og hva, det ikke egner seg til, ettersom dataene i stor grad har varierende dekning, målestokk og kvalitet. Data, som ikke ansees relevante, velges bort, men data, som ansees både nyttige og relevante, skal velges inn på kommunens offisielle DOK-liste. Denne forplikter kommunen og andre, som skal planlegge og/eller bygge i kommunen, å legge til grunn for sitt arbeid.

DOK har til hensikt, at geodata skal bli brukt i større grad hos kommunene, samtidig som dataeiere får et incentiv til å øke kvaliteten på både dataene selv og den tilhørende dokumentasjon og tjenester. Dette medfører også et betydelig “løft” av temadataene, et incentiv for dataeiere til å produsere bedre data, dokumentasjon og tjenester, og dataene blir i større grad tatt i bruk i kommune-Norge!

Når oppdaterte tematiske geodata flyter gjennom den geografiske infrastrukturen på samme måte, som basis geodata allerede gjør, vil dette muliggjøre en rekke nye, digitale offentlige tjenester.

Det offentlige kartgrunnlaget - Norges nye satsing på temadata
Kartverket, Norge