Kvalificering af naturgenopretning med de frie geodata

Session

Højdemodel

Abstract

Vand er i konstant bevægelse og er en udfordring både i virkelighedens verden såvel som i den virtuelle verden. Med oplægget vil vi demonstrere, hvordan man med kreativitet kan foretage præcise terrænmodelleringer ved brug af de frie geodata til at screene effekten af naturgenopretningsprojekter.

Oplægget vil tage udgangspunkt i et konkret projekt ved Klitmøller Å i Thisted Kommune, hvor der skal skabes fiskepassage ved en 4 meter høj vandopstemning, hvor der tidligere har været mølledrift.

Oplægget er relevant for GIS-analytikere og planlæggere, der gerne vil se nye måder at anvende software og data på, og for kommuner og forsyninger, der kan få inspiration til alternative klimatilpasningsprojekter.

Målgruppe

GIS-analytikere, planlæggere, kommuner og forsyningsselskaber.

Yderligere uddybning af abstract

I vores rådgivningsarbejde indenfor naturgenopretning og genetablering af vandløb har de frie geodata kombineret med terrænmodellering vist sig værdifulde til at screene og kvalificere projekterne.

EU og regeringen har med vandområdeplanerne afsat midler til vandløbsrestaureringsprojekter, der skal medvirke til at opnå målsætningen om god økologisk tilstand for flora og fauna.

Et af disse vandløbsrestaureringsprojekter er i Klitmøller Å, hvor en 4 meter høj vandopstemning skal nedlægges. Der skal her skabes fiskepassage til gydepladser længere oppe i vandløbet. I projektet er det nødvendigt at slynge vandløbet kraftigt indenfor et meget afgrænset areal med nærtliggende bygninger, veje og tekniske anlæg. I den forbindelse har en kreativ brug af de frie geodata været et vigtigt redskab til vurdering og formidling af projektet.

Hovedparten af anlægsudgifterne ved naturgenopretningsprojekter går ofte til jordbearbejdning, hvor store mængder jord skal flyttes eller indarbejdes i eksisterende terræn. I vores oplæg vil vi demonstrere, hvordan man kan foretage en præcis terrænmodellering ved brug af de frie geodata til at projektere fremtidige forhold og estimere jordbearbejdningen i området.

Højdemodellen giver os præcise estimater for anlægsøkonomien i projektet. Samtidig giver højdemodellen en stor værdi under analysen af projektets påvirkning i det omkringliggende område, projekteringen af nødvendige afværgeforanstaltninger og visualiseringen af projektet overfor bygherren og involverede lodsejere.