Omkostningskort

Session

Forsyning

Abstract

I samarbejde med Dansk Energi har Atkins udarbejdet et omkostningskort. På trods af store lokale og regionale strukturforskelle, gør omkostningskortet det muligt at opgøre elnetselskabernes anlægsaktiver (transformerstationer, kabler, luftledninger, afbrydere og målere) på et ensartet og objektivt grundlag.

I processen med at danne omkostningskortet er der afprøvet en række forskellige teknikker til at kategorisere og inddele landet i et antal veldefinerede zoner. Arbejdet med zoneinddelingen har involveret en lang række forskellige offentlige registre (adresser, OIS, BBR, og særligt GeoDanmark-data), der sammen med parametre som havneområder, fredningszoner og parkarealer indgår i den bagvedliggende GIS-analyse.

Omkostningskortet understøtter benchmarking-arbejdet med at sikre, at elnetselskaberne distribuerer el på en omkostningseffektiv måde.

Målgruppe

Forsyningsfolk, GIS- og geodata-interesserede, samt energibranchen.

Yderligere uddybning af abstract

I Danmark findes 52 forskellige elnetselskaber og transformerforeninger. Disse selskaber varetager den lokale og regionale distribution af elektricitet til landets elforbrugere. Elnetselskaberne er at betragte som naturlige monopoler, som etablerer, driver og vedligeholder eldistributionsnet efter bevilling inden for hvert deres afgrænsede forsyningsområde. For at sikre, at elnetselskaberne varetager deres opgave med distribution af el på en omkostningseffektiv måde, gennemfører Energitilsynet hvert år en benchmarking af alle selskaberne.

I samarbejde med Dansk Energi, som er brancheforening for elnetselskaberne, har vi udarbejdet et omkostningskort. På trods af store lokale og regionale strukturforskelle, gør omkostningskortet det muligt at opgøre elnetselskabernes anlægsaktiver (transformerstationer, kabler, luftledning, afbrydere og målere) på et ensartet og objektivt grundlag.

I processen med at danne omkostningskortet er der afprøvet en række forskellige teknikker til at kategorisere og inddele landet i et antal veldefinerede zoner. Arbejdet med zoneinddelingen har involveret en lang række forskellige offentlige registre (adresser, OIS, BBR, og særligt GeoDanmark-data), der sammen med parametre som havneområder, fredningszoner og parkarealer indgår i den bagvedliggende GIS-analyse.

Samarbejdet omfatter GIS-analyse, diskussionsoplæg og fælles afklaring af forklarende korttemaer, som afspejler de forhold, som elnetselskaberne etablerer, driver og vedligeholder deres eldistributionsnet under. Den fælles afklaring bygger på en forudgående analyse af hvilke forhold, som driver elnetselskabernes omkostninger i forbindelse med etablering, drift og vedligeholdelse af elnet i Danmark.

I en agil proces er der afprøvet flere forskellige teknikker til at kategorisere og inddele landet i zoner, der hver især udtrykker et omkostningsniveau.

For hver metode har overvejelserne bl.a. været:

  • Relevans: Afspejler resultatet den virkelige verden?
  • Kompleksitet: Vil resultatet være gennemskueligt og brugbart i benchmarking-modellen?
  • Data- og metodekvalitet: Kan vi gentage processen med nye opdaterede data?
Omkostningskort
Carsten Helsted
Atkins